BOZP a požární ochrana v Opavě a okolí


HLAVNÍ STRANA
BOZP A PO
DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ
POŽÁRU – DZP
KONTAKTNÍ INFORMACE ŠKOLENÍ VZV

Máte vyřešenou problematiku BOZP a požární ochrany?
Potřebujete zpracovat předepsanou interní dokumentaci?
Potřebujete proškolit své zaměstnance?
V tom případě Vám mohu nabídnout své služby.


Zaměstnavatel za dodržování pravidel BOZP a požární ochrany ve společnosti odpovídá, nicméně legislativa umožňuje využít v těchto případech odborníků specializujících se na tuto oblast (v oblasti požární ochrany je dokonce zákonem vyžaduje). V mnohých případech si tak ušetříte starosti a získáte jistotu správného postupu.

Služby v oblasti požární ochrany – PO:

 • Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace.
 • Zpracování začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí.
 • Zpracování požárních řádů, evakuačních plánů a požárně poplachové směrnice.
 • Zpracování dokumentace zdolávání požáru - DZP.
 • Zpracování požární dokumentace pro fotovoltaické elektrárny.
 • Provádění předepsaných preventivních kontrol požární ochrany.
 • Školení zaměstnanců o požární ochraně, školení preventivních požárních hlídek a preventistů PO.
 • Účast při kontrolách hasičského záchranného sboru (HZS).
 • Vypracování podrobné zprávy z kontroly s uvedením nedostatků a legislativy, ze které vyplývají povinnosti v oblasti PO.
 • Další práce dle Vašich anebo legislativních požadavků.

Služby v oblasti bezpečnosti práce – BOZP:

 • Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace.
 • Kategorizace prací.
 • Vyhledávání a prevence rizik, včetně zpracování dokumentace.
 • Zpracování systému poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).
 • Řešení pracovních úrazů (zpracování hlášení a související dokumentace).
 • Řešení povinností v oblasti hygieny práce.
 • Roční prověrky bezpečnosti práce.
 • Nastavení systému BOZP ve společnosti.
 • Účast při kontrolách Oblastního inspektorátu práce (OIP), krajské hygienické stanice (KHS).
 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP.
 • Školení obsluh VZV (nové i opakované).
 • Další práce dle Vašich anebo legislativních požadavků.

Rozsah prací v oblasti BOZP a požární ochraně vždy odpovídá konkrétním podmínkám provozovatele, ať už jde o OSVČ, mikrofirmy nebo větší subjekty. K těmto podmínkám přihlížím a při své činnosti je vždy zohledňuji.

Máte-li jakýkoliv další dotaz, kontaktujte mě a domluvíme se na dalším společném postupu.