BOZP a požární ochrana v Opavě a okolí


HLAVNÍ STRANA
BOZP A PO
DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ
POŽÁRU - DZP
KONTAKTNÍ INFORMACE ŠKOLENÍ VZV

DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU tzv. DZP


Zajišťuji zpracování grafické i textové části DZP, projednání na HZS vč. podání žádosti o schválení dokumentace. Pokud není stavební dokladová část staveb dohledatelná, nabízím také zaměření objektů.

Účelem dokumentace zdolávání požárů je vytvořit dokument pro jednotku požární ochrany, který jí poskytuje informace o objektech takového druhu, že ji upozorní na ne zcela zřejmá nebezpečí nebo na možné komplikace při zásahu a pomůže eliminovat složitost těchto objektů.

DZP se zpracovává na objekty a prostory dle § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci (dále jen vyhlášky). V praxi jde nejčastěji o prostory, kde jsou složité podmínky pro zásah dle § 18:

a) v dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření, ztráta orientace osob (např. podzemní hromadné garáže atp.),

b) v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů (např. výroba, skladování nebo prodej pyrotechnických výrobků, hořlavých nebo hoření podporujících plynů, rozvodny elektrického proudu, kabelové kanály a mosty, energocentra s náhradními zdroji, elektrické stanice osazené olejem chlazenými transformátory apod.,

c) za podmínek, při nichž se vyskytují vybrané nebezpečné chemické látky a přípravky v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 zvláštního právního předpisu,

d) v objektech a zařízeních provozů chemické výroby uvedených v příloze č. 2 vyhlášky,

e) v objektech a zařízeních administrativních, školských a zdravotnických provozů uvedených v příloze č. 2 vyhlášky o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,

f) ve stavbách pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (mateřské školy, domovy seniorů), ve stavbách ubytovacích zařízení o 7 a více nadzemních podlažích nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,

g) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob a ve stavbách pro obchod.

Ve všech výše zmíněných případech je zpracování dokumentace zdolávání požáru povinné.