BOZP a požární ochrana v Opavě a okolí


HLAVNÍ STRANA
BOZP A PO
BYTOVÁ DRUŽSTVA
A SVJ
KONTAKTNÍ INFORMACE CHEMICKÉ LÁTKY
A SMĚSI

Společenství vlastníků jednotek a bytová družstva jsou jako právnické osoby povinny v oblasti požární ochrany zabezpečit plnění povinností, které vychází zejména z ustanovení § 2, § 5 a u zvýšeného požárního nebezpečí také § 6 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

To neznamená jen kontrolu hasicích přístrojů a hydrantů, ale také:
 • Preventivní požární prohlídku bytového domu odborně způsobilou osobou.
 • Začlenění činností v bytovém domě dle požárního nebezpečí.
 • Kontrolu a zkoušku nouzového osvětlení.
 • Kontrolu požárních dveří a další.
V této oblasti zajišťuji komplexní služby a to od prvotního zhodnocení, zpracování protokolu z kontroly a požadované dokumentace až po navržení nápravných opatření. V případě potřeby zajistím instalaci a montáž hasicích přístrojů, požárně bezpečnostního značení – únikových východů, hlavních uzávěrů vody, plynu apod.

Vyjádření hasičského záchranného sboru k uvedené problematice:

Hasičský přístroj Exit Společenství je povinnou právnickou osobou, která má konkrétní povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, (dále jen „zákon o požární ochraně") s podrobnostmi uvedenými ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Společenství, jako právnická osoba, zabezpečuje plnění povinností na úseku požární ochrany v souladu s ustanovením § 2 zákona o požární ochraně, kde je mimo jiné uvedeno, že právnické osoby zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona, předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany jako nedílnou součást své řídící, hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky.

V souvislosti se stanovením odpovědnosti za plnění povinností je třeba uvést, že u právnických osob jsou povinnosti směřovány především k provozovateli činnosti, nikoliv k vlastníkovi stavby. K vlastníkovi je směřována povinnost uvedená v § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně, případně k vlastníkovi nebo uživateli zdrojů vody pro hašení povinnost uvedená v § 7 zákona o požární ochraně. V § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně je uvedeno, že právnické osoby plní povinnosti stanovené na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Provozuje-li v prostorách činnosti více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, pokud není smlouvou mezi těmito osobami sjednáno jinak.

Právnickým osobám je rozsah povinností stanoven v závislosti na kategorii podle míry požárního nebezpečí jimi provozované činnosti (§ 4 zákona o požární ochraně). Povinností právnických osob na úseku požární ochrany je celá řada. Pro názornost lze uvést některé vybrané povinnosti, které se vztahují k jednotlivým kategoriím.

Povinnosti právnických osob, které provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, jsou uvedeny zejména v § 5 a dále také v § 7 zákona o požární ochraně. Pro právnické osoby provozující činnosti začleněné jako činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím jsou povinnosti uvedeny zejména v § 5, § 6, § 13, § 15, § 16 a § 16a zákona o požární ochraně.

V souhrnu lze uvést, že je-li vlastníkem domu právnická osoba (SVJ, družstvo, realitní kancelář), v domě bydlí jak vlastníci bytů, tak nájemníci, dům má společné prostory – chodby schodiště, kolárny, sklady, prádelny, sušárny sloužící pouze obyvatelům domu, v domě není žádná provozovna, obchod, kancelář apod. a dům má méně než 7 pater nebo není vyšší než 22,5 m – jde o činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí. V takovémto případě není povinnost zpracovávat dokumentaci požární ochrany.

Nicméně musíme upozornit na některé konkrétní povinnosti, které se mohou týkat i Vašeho společenství vlastníků:
 • V § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně je stanovena právnickým osobám povinnost označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. Podrobnosti jsou stanoveny např. v § 3 odst. 2, § 11 odst. 2 písm. d) a f) a odst. 3 písm. a) vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 Sb.

  Označením značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně se rozumí například označení únikových cest, směrů úniku, nouzových východů, evakuačních výtahů, hlavních uzávěrů elektrické energie, plynu, vody, topení, požárních hydrantů, zákazu kouření, zákazu vstupu s otevřeným ohněm apod. Konkrétní řešení stanovení rozsahu a způsobu rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek závisí na druhu, rozsahu a velikosti stavby. Vychází v prvé řadě z ověřené stavební dokumentace.

  Porušením povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně je naplněna skutková podstata správního deliktu podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně a správní úřad může u činnosti bez zvýšeného požárního uložit pokutu až do výše 250 000 Kč.

 • V § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně je mimo jiné uvedeno, že právnické osoby jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.

  V daných souvislostech se bude jednat o věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. Věcné prostředky požární ochrany definuje § 1 písm. c) a jejich druhy stanoví § 2 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci č.246/2001 Sb., kde jsou mimo jiné uvedeny hasicí přístroje. Požárně bezpečnostní zařízení definuje § 1 písm. d) a druhy stanoví § 2 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci. V bytových domech se lze nejčastěji setkat se zařízeními pro odvod tepla a kouře, požárními dveřmi, nouzovým osvětlením, vnitřními požárními vodovody včetně nástěnných hydrantů a nezavodněným požárním potrubím. Stanovení množství, druhu a způsobu vybavení vychází z projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem (požárně bezpečnostního řešení stavby) nebo z obdobné dokumentace, případně pokud tak stanoví jiný právní předpis.

  Porušením povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně je naplněna skutková podstata správního deliktu podle § 76 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně a správní úřad může uložit pokutu podle kategorie provozované činnosti jako v předchozím případě.

 • Zákonem o požární ochraně jsou v § 17 stanoveny určité povinnosti i fyzickým osobám, které samy zodpovídají za jejich plnění. V případě, že stanovené povinnosti neplní, může jim být uložena sankce podle § 78 odst. 2 zákona o požární ochraně až do výše 25 000 Kč. V tomto případě se tedy nejedná o povinnosti společenství jako právnické osoby, ale jednotlivých vlastníků/nájemců bytových jednotek. Je však třeba upozornit, že společenství by mělo seznámit vlastníky/nájemce bytových jednotek s podmínkami užívání stavby.
K uvedené problematice se vyjadřuje také informační portál společenství vlastníků jednotek:


Portál SVJ

Celé znění doporučení hasičského záchranného sboru vč. odpovědí na další dotazy naleznete zde:


HZS

Celé znění zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci naleznete zde:


Zákony pro lidi