BOZP a požární ochrana v Opavě a okolí


HLAVNÍ STRANA
BOZP A PO
BYTOVÁ DRUŽSTVA
A SVJ
KONTAKTNÍ INFORMACE CHEMICKÉ LÁTKY
A SMĚSI

Nakládáte-li na pracovištích s chemickými látkami a chemickými směsmi, je zapotřebí vést jejich seznam a v aktuální podobě uchovávat dané bezpečnostní listy. Na vybrané chemické látky a směsi je dle zákona vyžadováno zpracování Pravidel pro nakládání. Tuto dokumentaci je nutné projednat a schválit místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí.

Využijte nabízených služeb. Po dohodě bezpečnostní listy Vámi používaných chemických látek a směsí vyhodnotím, podle potřeby navrhnu vybavení pracoviště výstražnými symboly a zpracuji nebo aktualizuji dokumentaci pravidel včetně projednání s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

Signální slovo – slovo označující příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelem varování čtenáře před možným nebezpečím; rozlišují se tyto dvě úrovně: "nebezpečí" je signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti; varování" je signální slovo označující méně závažné kategorie nebezpečnosti.

Standardní věta o nebezpečnosti (Hazard statement, odtud H-věta – věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti, která popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnosti (H-věty nahrazují dřívější R-věty se stejným účelem a obdobným obsahem.). Pokyny pro bezpečné zacházení (Precautionary statement, odtud P-věta) – věta popisující jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování (P-věty nahrazují dřívější S-věty se stejným účelem a obdobným obsahem).